Bedrag

U bent het bedrag vergeten.

Gegevens

Geslacht is verplicht.
Voornaam (zoals in paspoort) is verplicht.
Tussenvoegsel is verplicht.
Achternaam (zoals in paspoort) is verplicht.
Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) is verplicht.
Postcode is verplicht.
Huisnr. is verplicht.
Toevoeging is verplicht.
Straatnaam is verplicht.
Woonplaats is verplicht.
is verplicht.
Telefoon is verplicht.
E-mail is verplicht.
Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden. *
Dit veld is verplicht.

Betaalmethode

Wij hebben uw rekeningnummer nodig voor de betaling.
Wij hebben uw bic-nummer nodig voor de betaling.
Hierbij machtig ik Milieudefensie om bovenstaande bedrag jaarlijks van mijn rekeningnummer af te schrijven.
Selecteer bank is verplicht.
Maak een keuze in creditcards
Lees hier de voorwaarden

Ik wil, naast vereniging Milieudefensie, gevestigd te Nieuwe Looiersstraat 31 1017 VA te Amsterdam (hierna: Milieudefensie), als mede-eiser(es) op treden in de civiele procedure tegen Royal Dutch Shell Plc, gevestigd te Den Haag, en eventuele andere Shell vennootschappen (hierna: Shell),  met betrekking tot de rol van Shell in relatie tot klimaatverandering.

Ik verleen hiertoe aan Milieudefensie een onherroepelijke volmacht om mede namens mij een juridische klimaatprocedure te starten tegen Shell, die erop is gericht om van het bedrijf via de rechter een verantwoordelijk klimaatbeleid af te dwingen, als Shell niet vrijwillig aan de door Milieudefensie in de brief aan Shell  gestelde eisen voldoet.
Ik verleen hiertoe aan Milieudefensie een onherroepelijke volmacht om mijn belangen waar te nemen in de klimaatprocedure en om mede namens mij de advoca(a)t(en) aan te stellen die in deze zaak zal/zullen optreden, thans mr. R.H.J. Cox (Paulussen Advocaten NV, met kantoor te Sint-Pieterskade 26B, 6212 AD Maastricht, Nederland).

Ik verleen aan Milieudefensie ook een onherroepelijke volmacht om namens mij alle procesbeslissingen te nemen die Milieudefensie noodzakelijk, nuttig of wenselijk acht; hierin zijn onder andere begrepen de strategische beslissingen van de rechtszaak, de formulering van de vorderingen, de wijze van tenuitvoerlegging van een eventueel vonnis en het wel of niet instellen van hoger beroep.

Ik verleen ook volmacht om namens mij de procedure voort te zetten en de nodige procesbeslissingen te nemen in het geval dat Milieudefensie niet-ontvankelijk verklaard wordt, of om andere reden niet (meer) als belanghebbende partij aan de procedure kan deelnemen.
Ik geef Milieudefensie toestemming om mijn volledige naam en woonplaats als mede-eiser te vermelden in de dagvaarding.

Ik ben er mee bekend dat mij geen kosten in rekening zullen worden gebracht met betrekking tot de rechtszaak, ongeacht de uitkomst in het vonnis van de rechter.

Ik weet dat op de werkzaamheden die door Milieudefensie, de advoca(a)ten en andere door Milieudefensie betrokken (rechts)personen worden verricht in verband met (de aanloop en afwikkeling van) deze procedure tegen Shell, de algemene voorwaarden van Paulussen Advocaten NV van toepassing zijn en verklaar deze voorwaarden gelezen te hebben en met deze voorwaarden in te stemmen.

Milieudefensie en de met Milieudefensie samenwerkende advoca(a)t(en) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden als de persoonlijke gegevens die in de dagvaarding verwerkt worden abusievelijk niet of foutief verwerkt worden (dit gebeurt uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid).

Ik weet en stem er mee in dat de opgegeven persoonsgegevens door Milieudefensie en de advoca(a)t(en) worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verstrekte volmacht. Verder stem ik ermee in dat de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen door Milieudefensie gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden van de volmacht en dat deze daarna op mijn verzoek uit het bestand van Milieudefensie verwijderd zullen worden. Ik weet dat het mij steeds vrij staat om inzage in of rectificatie van mijn persoonsgegevens te vragen maar dat ik Milieudefensie gedurende de looptijd van de onherroepelijke volmacht niet kan verzoeken om intrekking van de toestemming of het wissen van de persoonsgegevens of het beperken van de opgegeven persoonsgegevens omdat die voor het uitvoeren van de volmacht noodzakelijk zijn.